Kindermishandeling

Jaarlijks zijn meer dan 100.000 kinderen en volwassenen slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing of misbruik. Veel beroepsgroepen hebben wel een meldcode, maar deze wordt niet genoeg gebruikt.

Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Op 1 juli 2013 is de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ingegaan. Hierdoor zijn organisaties die werken met ouders en/of kinderen verplicht om te werken met een meldcode rondom huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

Het werken met een meldcode is bedoeld om mishandeling en huiselijk geweld te signaleren, te stoppen en om te zorgen voor passende hulp.

 

Het doel van de wet is niet zozeer een melding doen, maar handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. In de regio Hollands Midden wordt daarom de naam 'handelingsprotocol' passender gevonden dan de term meldcode.

Meldcode app

Ter extra ondersteuning in het melden van kindermishandeling is de app Meldcode ontwikkeld. De applicatie behandelt de 5 stappen van de Meldcode. Gebruikers kunnen direct met de juiste instanties in contact treden. De Meldcode app is te downloaden voor iPhone/iPad en Android.

Info Delen app

De rijksoverheid heeft een app ontwikkeld die duidelijkheid geeft over de informatie-uitwisseling bij signalen van kindermishandeling tussen hulp- en zorgverleners en Veilig Thuis, gezinsvoogdij en de Raad voor de Kinderbescherming.

 

De app geeft spelregels voor het zorgvuldig vragen en geven van informatie bij signalen van kindermishandeling. Deze app is aanvullend op de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De Info Delen app is te downloaden voor iPhone/iPad en Android.

 

Veilig Thuis Hollands Midden

Veilig Thuis Hollands Midden geeft advies, informatie, denkt mee over oplossingen en verwijst door naar adequate hulp. Veilig Thuis kan ook gevraagd worden aanwezig te zijn bij een (multidisciplinair) casusoverleg. Ook een melding doen behoort tot de mogelijkheden.

 

De Veilig Thuis-medewerkers zijn gespecialiseerd in de verschillende vormen van geweld in huiselijke kring, zoals kindermishandeling, waaronder verwaarlozing, relatiegeweld, ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg, als ook multiprobleem problematiek. Voor heel specifieke casuïstiek zoals loverboyproblematiek en eergerelateerd geweld of huwelijksdwang kunnen via Veilig Thuis consultatienetwerken worden ingeschakeld.

 

Op de website van Veilig Thuis wordt in een filmpje uitgelegd hoe Veilig Thuis te werk gaat.

 

 

De sector Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis (MZVT) van de GGD Hollands Midden is erop gericht om kwetsbare burgers toe te leiden naar de zorg die zijn nodig hebben. Zij leggen uit wat hun werkzaamheden zijn in een aantal filmpjes
Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen kunnen signalen opvangen van geweld of kindermishandeling. Daarom is voor kinderen is de Kinderhulpcode ontwikkeld. Deze is toegevoegd aan de Kinderrechtenchecklist.
Twijfelt u of een seksueel grensoverschrijdende situatie van zodanige aard is dat de politie betrokken moet worden? Wanneer u naar de politie gaat, hoeft dit niet te zijn om meteen aangifte te doen van een gesignaleerde situatie. Bij twijfel kan een zedenrechercheur van de politie in uw eigen woongebied vrijblijvend adviseren. lees meer


Geef feedback